Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Hvordan arbejder vi med faglighed?

TRIVSEL OG FAGLIGHED (HINANDENS FORUDSÆTNINGER)

 

Børn og unge, som trives lærer bedst, og børn og unge, som mødes med passende faglige udfordringer og oplever at mestre, trives.

På Rødding Skole arbejder vi ud fra en grundantagelse om, at trivsel og faglighed er hinandens forudsætninger. Det afspejles grundlæggende i de tiltag og aktivi-teter, man som elev møder på Rødding Skole.

Som illustreret i figuren giver det glade og motiverede børn og unge, når oplevelsen af at mestre en opgave er tilstede. Som skole/børnecenter er vi ansvarlige for at skabe rammer for, at alle såvel store som små oplever at være i FLOW. Billede fjernet.

Du kan enten læse videre på vores hjemmeside eller kontakte os for at høre nærmere om vores aktiviteter og tiltag for at lykkes med at få alle børn og unge til at blive så dygtige som overhovedet muligt.

 

Variation og bevægelse

Bevægelse er et led i at skabe variation i undervisningen. Særligt centralt for bevægelsesdelen er, at eleverne kommer væk fra stolen og oplever en glæde ved at bruge deres krop i samspil med andre.

Bevægelse er dels et værktøj til at øge elevernes læring. Samtidig tænker vi bevægelse ind i det daglige arbejde med klassens trivsel og understøtte den enkeltes sociale/personlige udvikling.

Vi har fokus på at integrere bevægelse der, hvor det er naturligt og giver mening, da bevægelse:

  • Styrker og udbygger kroppens nervesystem, hvilket fremmer koncentrationsevnen og forlænger den samlede indlæringsperiode
  • Fremmer et godt fysisk helbred
  • Øger koordinationsevnen og den motoriske bevidsthed
  • Er noget, som mange elever er glade for, og det virker derfor motiverende og skaber glæde
  • Er et led i en mere varieret skolegang
  • Idræt og leg kan engagere børn i nye relationer og venskaber og dermed forebygge mobning

 

21. årh. kompetencer/STEM

Vi lever i en foranderlig verden og ved med sikkerhed, at mange af de jobs og uddannelser, som vores elever skal ud til, endnu ikke findes. Vi ved også, at en række af de uddannelser og jobs, vi kender i dag, ikke vil være der i fremtiden. Som skole og børnecenter har vi derfor en væsentlig opgave i at udvikle vores børn og unge til at:

  • Være kreative og kunne generere nye idéer
  • Være åbne, lyttende og omstillingsparate
  • Kunne samarbejde og tage ansvar
  • Have gode kommunikative kompetencer

Inden for alle fag lægger vi stor vægt på at tage udgangspunkt i elevernes forforståelse. Et nyt fagligt stof tilegner eleverne sig bedst, når de kan relatere til noget kendt og gerne til situationer fra deres egen hverdag. Eleverne bliver stillet over for autentiske problemstillinger, som de skal forholde sig til.

På mellemtrinnet og i udskolingen deltager vi i en række projekter/forløb, hvor omdrejningspunktet særligt er omkring innovation, bæredygtighed og teknologiforståelse.

På mellemtrinnet er det Teksperimentet og Edison. I udskolingen deltager vi i BISK-projektet. Deltagelse i projekterne er led i, at eleverne deltager i innovative læringsprocesser samt at vække deres interesse for entreprenørskab og iværksætteri.

 

Teksperimentet

4. og 5. årgang deltager i skoleåret 2020-21 i Teksperimentet. Teknologiforståelse og udviklingen heraf, er et centralt fokus i projektet. Eleverne bliver stillet over for forskellige problemstillinger, som de skal forholde sig til, afprøve og udvikle kreative løsninger på.

I forløbet arbejder eleverne sammen og bliver bl.a. præsenteret for nyt hardware; herunder Micro: Bit, MakeyMakey og programmet Scratch.

 

EDISON

Hvert år deltager 6. årgang i Edison, som er en landsdækkende opfinderkonkurrence. På tværs af fag og med udgangspunkt i FN´s verdensmål arbejder eleverne innovativt med en autentisk problemstilling. I indeværende skoleår har 6. klasserne arbejdet med forskellige problemstillinger inden for det overordnede emne ”Min hverdag i fremtiden”.

I teori og praksis bliver eleverne præsenteret for koncept- og produktudvikling, inden de selv bliver stillet overfor at skulle fremstille et produkt. Som afslutning på projektet skal eleverne fremvise deres produkt over for en gruppe eksterne dommere.

Grupper, som har lavet de bedste, mest kreative og holdbare produkter går videre til først en kommunal final, og hvis man når igennem nåleøjet til en regional finale.

 

BISK – Bæredygtig industri som karrierevej

Vi deltager sammen med øvrige af Vejen Kommunes udskolinger i BISK-projektet, som er et tværfagligt samarbejde mellem naturfag, håndværk/design og innovation. I indeværende skoleår arbejder den ene af vores 7. klasser sammen med en lokal industrivirksomhed. Forløbet indebærer, eleverne kommer på flere besøg i virksomheden, hvor de undersøger forskellige forhold omkring virksomhedens produktion og udviklingsstrategi; herunder med fokus rettet mod iværksætteri og teknologi.

 

Den åbne skole

I Rødding og omegn har vi et engageret lokalsamfund. Det udnytter vi ved, at børnene gennem hele skoleforløbet kommer på besøg på lokale arbejdspladser. I de små klasser er det bl.a. på lokale landbrug, på mellemtrinnet og i udskolingen er det besøg på produktionsvirksomheder og håndværkervirksomheder. Virksomhedsbesøg er altid en del af et undervisningsforløb, så eleverne har en forhåndsviden bl.a. omkring jobmuligheder og produktionsformer.

Lokale institutioner som højskolen og kirkerne samt vores rige foreningsliv er aktive samarbejdspartnere. Vi har bl.a. et formaliseret samarbejde med FDF-spejderne, Rødding Håndboldklub, Rødding Skytteforening, Rødding Karate-klub, Rødding Gymnastikforening og Skrave-/Københoved Volleyforening. De forskellige foreninger indgår i undervisningsforløb i samarbejde med skolen og børnecentrets medarbejdere.

 

Lejrskole

Vi arbejder med ”det udvidede læringsrum”. Det betyder, at læring og undervisning ikke kun foregår i et klasselokale. Som en del af det udvidede læringsrum vægter vi højt, at eleverne gennem skoleforløbet kommer på lejrskole. En lejrskole har for elever og deres lærere dels et højt socialt og dels et højt fagligt udbytte.

I 6. klasse går lejrskolen til Bornholm, og i 9. klasse går turen til København. For begge ture er lejrskolerne tænkt ind i årsplanerne, så der i fagene bliver arbejdet med forberedelse af turene. I 9. klasse er lejrskolen en stor og meget væsentlig del af undervisningen i de humanistiske fag, hvor undervisningen bl.a. i samfundsfag bliver meget virkelighedsnær, når der f.eks. er et besøg i Folketinget med rundvisning af en lokal folketingspolitiker.

 

Faglige indsatser

At alle elever er i flow og er inde i en god faglig udvikling, er et fælles anliggende mellem faglærere, skolens faglige vejledere, skolepædagoger og ledelsen. Løbende afholder vi klassekonferencer, hvor vi er undersøgende på, om alle elever er inde i en positiv faglig udvikling og dermed bliver så dygtige som muligt.

For elever, som har behov for et ekstra boost i dansk og/eller matematik, er der periodevis tilbud om holdundervisning på mindre hold.

 

Kompetencehold

For 6.-9. årgang foregår en del af undervisningen i dansk, matematik og engelsk på kompetencedifferentierede hold. Undervisningen på holdene er delt på 3 niveauer og tilgodeser bl.a., at de faglig stærkeste elever oplever at blive ekstra udfordret.

 

Faglige ressourcepersoner

Vi har på Rødding Skole og Lintrup Børnecenter et LFU-team, som består af et særligt uddannet personale inden for læsning, matematik og dansk som andet sprog. LFU-teamet varetager holdundervisningen af elever, som har behov for et ekstra fagligt skub.

 

Læsning

Læsning er et redskab, som bruges i alle fag for at kunne tilegne sig viden og for at få adgang til en verden fuld af (læse)oplevelser.

For, at alle elever bliver så dygtige som muligt, er det afgørende, der gennem hele skoleforløbet arbejdes med læsning. Elevernes læseudvikling går fra, de lærer at afkode til gradvis at erhverve sig en større og dybere læseforståelse. Læseudviklingen er fortløbende og afgørende i forhold til tilegnelsen af og udvikling af sproget. Vi har derfor gennem hele skoleforløbet fokus på, eleverne læser, udvikler sig og får gode læseoplevelser.

I alle fag arbejdes der med faglig læsning. Når eleverne introduceres for en fagtekst, hjælpes de altid ind i teksten ved, at der bliver taget udgangspunkt i elevernes forforståelse til emnet, tekstens illustrationer, fagudtryk m.m..

Skolens PLC, skolebibliotek, bidrager til at skabe rammer for gode læseoplevelser for alle. Alle elever kommer jævnligt på PLC, hvor de udover at låne bøger får hjælp og vejledning til at finde bøger af passende sværhedsgrad og ud fra den enkeltes interesser.

På PLC er der jævnligt oplæsning og udstillinger af nye bøger.

 

Elever i ordblindevanskeligheder

Vi har et skærpet fokus på så hurtigt i skoleforløbet som muligt at få spottet elever, som er i ordblindevanskeligheder, så vi hurtigst muligt kan få den fornødne hjælp iværksat.

Det er afgørende, at ordblindhed på ingen måder bliver en hindring for, at den enkelte bliver så dygtig som muligt. Børn, som har ordblindevanskeligheder, lærer at bruge digitale hjælpemidler; herunder oplæsningsprogrammer. Når man er ordblind, er man det i alle fag. Det er derfor i alle fag, at der skal støttes op om børn i ordblindevanskeligheder, og hvor der er behov for at gøre brug af hjælpemidler.

Lærerne er ansvarlige for at scanne undervisningsmateriale ind til eleverne, så det let kan tilgås.

 

Matematik

At alle børn er glade for matematik, er et af vores indsatsområder. Vi har fokus på, at eleverne oplever, matematik er anvendelsesorienteret. Der skal være en kobling mellem indholdet af matematikundervisningen og elevernes hverdag.

Undervisningen i matematik skal derfor relaterer sig til autentiske situationer. Matematik er et kreativt fag, hvor børnene skal opleve, at der er flere måder at løse en opgave på.

 

IT

IT er en integreret del af undervisningen. Vi har som skole meget fokus på at anvende virtuelle undervisningsformer, hvor det giver eleverne det største læringsudbytte og samtidig analoge materialer, når dette skønnes mest hensigtsmæssigt.

Alle elever får i begyndelsen af skoleforløbet udleveret en Chromebook. Undervisningsmateriale lægges digitalt ud til eleverne i Google Classroom.

I de yngste klasser lærer alle eleverne at anvende programmerne ”App Writer” og ”Tale til tekst”, hvilke er en stor hjælp for børnene til at komme i gang med at formulere sig på skrift.

 

EVA-samtaler

Såvel dansk som international forskning peger på, at løbende evaluering og involvering i egen læring har en afsmittende virkning på elevernes læringsudbytte. Løbende følger lærerne sammen med deres elever op på, hvad næste skridt er i forhold til at nå de ønskede faglige mål; herunder, hvad der konkret skal være af tiltag.

To gange om året og forud for skolehjemsamtalerne afholder klasse-/kontaktlærer evalueringssamtaler med eleverne. Med læringssyn om, at trivsel og faglighed er hinandens forudsætninger, vægtes de to dele ligeligt.

 

Uddannelsesvejledning og UPV

I udskolingen har vores uu-vejleder løbende samtaler med eleverne omkring uddannelses- og jobmuligheder. Vejledningen er dels individuel og dels kollektiv. Målet med vejledningen er, at eleverne klædes bedst muligt på til at kunne vælge og gennemføre den ønskede ungdomsuddannelse.

Vejledningen suppleres af aktiviteter, hvor eleverne dels kommer i brobygning på ønskede ungdomsuddannelser og også kommer i en uges erhvervspraktik. Begge dele er med til at give eleverne et godt indblik i miljøet på en arbejdsplads og på en uddannelsesinstitution; herunder et indblik i, hvilke personlige og sociale kvalifikationer, der efterspørges de forskellige steder.

Vi iværksætter en særlig indsats for elever, som personligt, socialt og/eller fagligt har noget, der skal arbejdes på for at blive uddannelsesparate efter endt grundskole. UU-vejleder, kontaktlærere og skolens vejledere har et tæt samarbejde omkring indsatser for enkelte elever for, at hver enkelt bliver så godt rustet som muligt til det videre skoleforløb.

For elever, som har behov for særlig hjælp i forbindelse med de afsluttende prøver i 9. klasse, tilbyder vi undervisning på et mindre hold op til prøverne. I undervisningen har vi særlig fokus på at arbejde med læringsstrategier og give eleverne ekstra hjælp i forhold til opbygning af opgaver; herunder synopsis skrivning i de enkelte fag.